Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 11/2019, và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019